Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.APS.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 8. REKLAMACJE
 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


Załącznik nr 1 „Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy”

 

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.aps.pl prowadzony jest przez spółkę AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Białymstoku (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. A. Mickiewicza 95F, 15-257Białystok); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298380; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku,XII Wydział Gospodarczy - KRS; kapitał zakładowy w wysokości: 529 683,90 zł; NIP: 542-00-13-354; REGON: P–050141167 ; adres poczty elektronicznej: sklep@aps.pl.

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Definicje:
1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3.2. FORMULARZ REJESTROWY - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
1.3.4. KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.3.5. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3.6. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.3.7. NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.3.8. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.3.9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.aps.pl
1.3.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCAAutomatyka-Pomiary-Sterowanie S.A., z siedzibą w 15-257Białystok, ul. A. Mickiewicza 95F, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298380, NIP: 542-00-13-354; REGON: P–050141167. Obsługa Klientów, przyjmowanie zamówień i realizacja sprzedaży prowadzona jest w Biurze Handlowym mieszczącym się pod adresem: 15-257 Białystok, ul. A. Mickiewicza 95F.
1.3.12 UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
1.3.14. USŁUGOBIORCA - przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną lub innej przez Sklep Internetowy. W przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną to korzystanie ze Sklepu Internetowego musi być związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.3.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym za pomocą systemu transakcyjnego Sklepu Internetowego
2.1.3. Newsletter.

3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

3.1. Odpłatność:
3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.3.1. Dostępem do Internetu.
3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
3.3.4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 

4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Za moment zawarcia umowy uznaje się moment przesłania drogą mailową potwierdzenia zawierającego szczegółowe dane  zamówienia co do wartości i terminu realizacji.Dokument PDF, generowany automatycznie po złożeniu zamówienia nie jest potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 70 k.c.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
4.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.5. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4.6. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
4.7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4.8. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4.9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4.10. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
4.11. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu - paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

5. Sposoby płatności

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
5.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
5.1.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
5.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
5.1.3.1. Bank: PKO Bank Polski S.A.
5.1.3.2. Numer rachunku:  PL 06 1020 1332 0000 1102 1106 7156
5.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl – możliwe sposoby płatności określone są na stronie internetowej: http://dotpay.pl/ oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Metody płatności”.
5.2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl.
5.3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:
5.3.1. Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

 

6. Koszt, termin i sposoby dostawy

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
6.1.1. Paczka kurierska
6.1.2. Paczka kurierska pobraniowa
6.1.3. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy w Dni Robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.
6.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Informacja na temat kosztów dostawy dostępna jest również na stronie Koszty przesyłki”.
6.3. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:
6.3.1. Czas kompletowania Produktu wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
6.3.1.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
6.3.1.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
6.3.2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy:
6.3.2.1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 Dni Roboczych.

 

7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

7.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
7.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
7.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@aps.pl lub też pisemnie na adres: Biuro Handlowe ul. A. Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok.
7.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
7.1.4. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
7.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

8. Reklamacja

8.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
8.2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym. 
8.3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
8.4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
8.5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
8.6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
8.7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
8.8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
8.9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
8.10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
8.11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8.12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
8.13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
8.14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
8.15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
8.16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres Automatka-Pomiary-Sterowanie S.A., Biuro Handlowe, ul. A. Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok.

 

9. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
9.2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
9.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. A. Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok
9.4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
9.4.1. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. A. Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok.
9.5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
9.6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
9.7. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych.

10.2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie będą przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

10.3. Klient zgodnie z RODO ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych.

10.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z pkt. 10.1 uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

10.5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” Klauzula informacyjna na stronie Sklepu.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
11.2. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i jest udostępniony Usługobiorcy na stronie www.sklep.aps.pl.
11.3W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 

Regulamin obowiązuje od 02.09.2018 r.Załącznik nr 1 „Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy”

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………………………………

…………………………………

 
 

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

WWW.SKLEP.APS.PL

ul. A. Mickiewicza 95F, 15-257 Białystok

Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*) : ……………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia: (*)

 

Data odbioru towaru: (*)

 

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

 

Adres konsumenta(-ów):

 

Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Miejscowość, Data:

 

(*) – Niepotrzebne skreślić.}