Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 

W związku z obowiązywaniem z dniem 25 maja 2018r Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. (zwaną dalej APS S.A.).

               Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r obowiązują poniższe zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez APS S.A.:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APS S.A. z siedzibą w Białymstoku 15-257 przy ul. A. Mickiewicza 95F.
 2. APS S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt drogą e-mail daneosobowe.iod@aps.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w zasobach APS S.A. będą przetwarzane:
 • Dla celów wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na APS S.A. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679;
 • Dla celów: analitycznych i statystycznych, których przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez APS S.A. art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679;
 • W celu marketingu bezpośredniego podstawą prawną którego jest uzasadniony interes APS S.A. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679 i na który wyrażona została zgoda a jego realizacja może być wykonywana drogą pocztową, telefoniczną, email lub SMS w zależności od faktu na którą drogę została wyrażona przez Panią/Pana zgoda;
 • W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu APS S.A. polegającego na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, którego podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes APS S.A. art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia 2016/679;
 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane drogą: korespondencji email, kontaktu telefonicznego, rozmowy „face to face”, umowy, umowy cywilno-prawnej lub innego stosunku cywilno-prawnego w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
 • Operatorom pocztowym i logistycznym;
 • Bankom w zakresie realizacji płatności;
 • Organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 1. Pani/Pana dane osobowe pozyskane za zgodą z tytułu korespondencji email, kontaktu telefonicznego, rozmowy „face to face”, umowy, umowy cywilno-prawnej lub innego stosunku cywilno-prawnego będą przetwarzane przez okres ich trwania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez APS S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 2. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. APS S.A. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres firmy APS S.A. lub elektroniczną na adres email daneosobowe.iod@aps.pl.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowanej oraz wykorzystywane w celach analitycznych i statystycznych dla potrzeb biznesowych w firmie APS S.A..
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadku kierowania do Pani/Pana treści marketingowych w postaci marketingu bezpośredniego. APS S.A. prosi o kierowanie sprzeciwu drogą pisemną na adres firmy APS S.A. lub elektroniczną na adres email daneosobowe.iod@aps.pl.
 7. Podanie danych osobowych jest wymagane przez APS S.A. w celu: realizacji zobowiązania biznesowego w postaci oferty handlowej, zawarcia i realizacji umowy, umowy cywilno-prawnej lub innego stosunku cywilno-prawnego za wyjątkiem danych traktowanych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolnie. Konsekwencją nie podania wymaganych przez APS S.A. danych osobowych jest brak możliwości realizacji zobowiązania biznesowego w postaci oferty handlowej, zawarcia i realizacji umowy, umowy cywilno-prawnej lub innego stosunku cywilno-prawnego.
}